Privacybeleid en Algemene Voorwaarden

PRIVACYBELEID WEBSHOP

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Doeleinden van gebruik DVine Beauty Care verwerken uw persoonsgegevens voor (1) de acceptatie van uw bestelling, (2) het tegengaan van over creditering, (3) uitvoering van overeenkomsten met u (4) relatiebeheer, (5) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de strategie en (6) het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen DVine Beauty Care, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en over creditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan DVine Beauty Care samenwerkende partners inschakelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van DVine Beauty Care en samenwerkende partners. Hierbij kunnen ook cookies worden gebruikt.

Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan DVine Beauty Care. Met betrekking tot informatie verkregen van DVine Beauty Care kunt u een email sturen naar dvinebeautycare@gmail.com of een bericht verzenden via het contactformulier op de website.

Door de algemene voorwaarden zoals deze worden gehanteerd door DVine Beauty Care te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat (1) DVine Beauty Care uw persoonsgegevens (laten) gebruiken voor credit scoring en (2) DVine Beauty Care informatie over uw kan kredietwaardigheid verstrekken aan BKR. Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan DVine Beauty Care gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar DVine Beauty Care mee samenwerkt in het kader van klachtenafhandeling en serviceverlening.

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht DVine Beauty Care van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang DVine Beauty Care geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij DVine Beauty Care bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Inzage persoonsgegevens

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar “mijn account“.

DVine Beauty Care gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressen handel.

Cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel DVine Beauty Care als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u, op basis van uw surfgedrag, relevante aanbiedingen te doen buiten de website van DVine Beauty Care.

Er bestaan verschillende soorten cookies. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een -cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met DVine Beauty Care.

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

DVine Beauty Care

Hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker
De gebruiker van de algemene voorwaarden.

De consument
Een wederpartij die een natuurlijke persoon is of handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen gebruiker en de consument.

De consumentenkoop
De overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, of handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een de consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1a. Door een bestelling te plaatsen via de webwinkel geeft de consument te kennen met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan. De gebruiker heeft het recht de leveringsvoorwaarden en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kan De gebruiker geen aansprakelijkheid aanvaarden.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van de gebruiker worden gebruikt. Alle rechten zijn voorbehouden aan de gebruiker.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 10 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

7. Alle artikelen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar, tenzij dit nadrukkelijk anders staat aangegeven. Het kan echter voorkomen dat een aangeboden artikel gelijktijdig besteld wordt via de webwinkel. Indien een ‘dubbele’ bestelling plaatsvindt van een aangeboden artikel en vervolgens daardoor is uitverkocht, de gebruiker geeft hiervan via tijdig bericht aan de consument per mail.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van gebruikers aanbod.

2. Indien de aangeboden artikelen niet binnen de zichttermijn op de door de gebruiker aangegeven wijze zijn teruggezonden wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag van het verstrijken van de 14 dagen zichttermijn. Indien de zichttermijn is uitgesloten, wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag vermeld op de factuur.

Artikel 5 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanuit de webwinkel van de gebruiker.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker het heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Komen gebruiker en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien gebruiker gegevens nodig heeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

8. Levering geschiedt binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling door de consument.

9. De bestelling wordt verzonden via de post, de eventuele kosten hiervoor zijn zichtbaar bij de factuur onder de noemer “verzendkosten”. Retour gezonden artikelen worden conform de genoemde voorwaarden bij een retourzending (zie artikel 5b), exclusief de verzendkosten, op de bank- of girorekening van de consument geretourneerd.

Artikel 5a Zichttermijn

1. Voor de geleverde artikelen geldt een zichttermijn voor de consument. De zichttermijn is vastgesteld op 14 dagen na ontvangst van het bestelde artikel door de consument.

2. De zichttermijn houdt eveneens in dat de consument gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de consument alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten van de retourzending komen ten laste van de consument.

Artikel 5b Retourzending

1. De consument dient alvorens het artikel retour te zenden te allen tijde binnen 48 uur contact op te nemen met de gebruiker schriftelijk of per mail, binnen de gestelde zichttermijn van de 14 dagen.

2. De gebruiker heeft het recht retourzendingen, zonder vooraf opgegeven aangegeven verzending hiervan, in rekening te brengen.

3. Retourzendingen dienen in goed beschermde (originele) verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd binnen de 14 dagen van de zichttermijn te worden verstuurd. Het retour adres is: Zevenbergenstraat 19, 6844 CZ te Arnhem. De gebruiker is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte artikelen die niet aangetekend via de post retour zijn gezonden.

4. De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel of bezorging aan huis door de gebruiker. Indien het pakket per post wordt bezorgd, wordt ervan uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op de werkdag volgend op de datum vermeld als verzonden.

5. De bewijslast dat de consument tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de consument. De gebruiker accepteert in dat opzicht een door de post afgestempeld poststuk, een bewijs van ter post bezorging of een soortgelijk document.

6. Bestellingen die via normale standaard verzendwijze worden verzonden, zijn voor het risico van de consument. De gebruiker is dan ook niet aansprakelijk voor zoekgeraakte bestellingen die verzonden zijn via standaard verzendwijze.

7. De voorwaarden van retourzending worden vermeld alvorens men een bestelling bij de gebruiker plaatst. De consument kan pas een bestelling plaatsen, na akkoord te zijn gegaan met de algemene leveringsvoorwaarden van De gebruiker. De gebruiker is niet aansprakelijk voor het niet lezen van deze voorwaarden en toch voor akkoord te hebben aangevinkt, door de consument.

Artikel 6 Garantie

1. De gebruiker staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de gebruiker, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8 Onderzoek, reclames

1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Indien gebreken aan bestelde artikelen zijn veroorzaakt door ongelukjes, slijtage of verkeerd gebruik door de consument, vervalt iedere garantie.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

4. Indien als gevolg van het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

Artikel 9 Transport en risico

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

2. De gebruiker is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van bestellingen verzonden via de verzendmethode van de post verzendingsbedrijven. Nadat de artikelen door de post zijn afgeleverd en in ontvangst zijn genomen door de consument, gaat het risico van beschadiging en verlies over op de consument.

Artikel 10 Prijsverhoging

1. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij:

– de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de gebruiker rustende verplichting als gevolg van de wet of;
– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 11 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling via IDeal, per bankoverschrijving, per pin of contant (op afspraak) plaats te vinden voor de levering. Binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling, ‘het zij contant, per bank of giro’, zal de bestelling worden verzonden naar de consument.

2. Indien betaling niet via IDeal of contant plaatsvindt, dient de overschrijving van het factuurbedrag te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of dient er betaald te worden bij ontvangst wanneer gekozen is voor de optie ‘onder rembours’.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument tegen gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

6. Gebruiker heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd. Dan wel indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.

4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14 Vrijwaringen

1. De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien de consument aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Privacyverklaring

1. Door het plaatsen van een bestelling in de webwinkel worden gegevens verwerkt in het consumentenbestand van de gebruiker. Alle gegevens die doorgegeven worden aan De gebruiker, worden opgeslagen en in een eigen bedrijfsvoering voor verkoop (zoals verwerking van bestellingen en consumentenbeheer, evenals voor het verzenden van eigen aanbiedingen).

2. Op schriftelijk verzoek van de consument zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. Eventuele door de consument meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

3. Indien de consument geen prijs stelt op ongevraagde reclame via post of mail, verzoekt de gebruiker de consument dit duidelijk kenbaar te maken.

4. De gebruiker verstrekt onder geen beding gegevens aan derden, waardoor de privacy van de consument in het geding zou kunnen komen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker tegen de consument beperkt tot wat in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover de gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 20 Overige Bepalingen

1. Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmeer of programma fouten in mailing per post, mail of via onze webwinkel, kan de gebruiker geen aansprakelijkheid aanvaarden.

2. De consument is aansprakelijk voor het gebruik van op zijn naam gestelde of gepersonaliseerde bestelbonnen; hij/zij dient de nodige maatregelen te treffen opdat derden of niet-gerechtigden er geen ongeoorloofd gebruik van kunnen maken.

3. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke consument zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopwaarden.

4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem.

5. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

6. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.