Algemene Voorwaarden Salon

PRIVACYVERKLARING VAN DVINE BEAUTY CARE

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die DVine Beauty Care verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van DVine Beauty Care, of om een andere reden persoonsgegevens aan DVine Beauty Care verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. DVine Beauty Care adviseert de klant om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
DVine Beauty Care, Zevenbergenstraat 19, 6844 CZ Arnhem, KvK 09220158. De salon is bereikbaar via dvinebeautycare@gmail.com of 0624731041.

2. Welke gegevens verwerkt DVine Beauty Care en voor welk doel?

2.1. ​De volgende persoonsgegevens verwerkt:
​a) voor- en achternaam, geboortedatum
​b) adresgegevens (indien nodig)
​c) telefoonnummer, e-mailadres
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor en na foto’s van de huid/te behandelen probleem (in overleg met klant)

2.2. DVine Beauty Care verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor deze ​doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen informatie over diensten en activiteiten van DVine Beauty Care;
c) je gezondheidsgegevens van het intakeformulier (evenals geboortedatum) worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van de huid worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van de klant.

E-mail berichtgeving
DVine Beauty Care gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van DVine Beauty Care. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeld link onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen 

DVine Beauty Care verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat de klant verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1​. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft DVine Beauty Care passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2​. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt DVine Beauty Care gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkingsovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1. ​Via de eigenaresse van DVine Beauty Care kan de klant een verzoek indienen om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. DVine Beauty Care zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2. ​Indien de klant bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan de klant eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3. ​Indien de klant klachten hebt over de wijze waarop DVine Beauty Care de persoonsgegevens verwerkt of de verzoeken behandelt, kan de klant contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4. ​Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van DVine Beauty Care via dvinebeautycare@gmail.com of 0624731041.

6.Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. DVine Beauty Care adviseert de klant daarom om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken op www.dvinebeautycare.nl.

 

Algemene Voorwaarden

Schoonheidssalon DVine Beauty Care

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een klant waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen schoonheidssalon
  De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 3. Afspraken
  De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.
 4. Betaling
  De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, per pin betaling of per mobiel bankieren te voldoen.
 5. Persoonsgegevens & privacy
  De klant voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 6. Geheimhouding
  De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 7. Aansprakelijkheid
  De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.
 8. Garantie
  De schoonheidssalon geeft de klant één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
  – De klant andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
  – De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  – De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  – De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 9. Beschadiging & diefstal
  De schoonheidssalon heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.
 10. Klachten
  Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 11. Behoorlijk gedrag
  De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 12. Recht
  Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Versie 2.2  d.d. 14-05-2018 te Arnhem